port

عمل:پورت گذاری

ست:جراحی کوچک

وسایل:،بیستوری ۱۱،کوتر پلت، نخ ویکریل 2/0 نایلون2/0، کتتر پورت، هپارین

پوزیشن: سوپاین

شرح: پس از پرپ، با کمک یک شان پرفوره بیمار را درپ میکنیم. ابتدا با کمک سرنگ مخصوص وارد ورید ژوگولار می شویم و با کمک بیستوری برش را کمی گسترده میکنیم. سپس سرنگ را در می آوریم و گاید را وارد میکنیم. در قدم بعدی پروب را وارد میکنیم و سپس سک برش زیر استخوان کلویکل با کمک بیستوری میزنیم و با کوتر تا پایین زیرجلد ادامه میدهیم.لوله را اندازه گیری کرده و برش می دهیم و به چنبر وصل می کنیم. لوله را از زیرحلد ر کرده و از داخل پورت تا دهلیز داخل برده و همزمان پروب را خارج می کنیم. جلد و زیر جلد را به هم می دوزیم. در نهایت باید جنبر تست شود. ابتدا در یرنگ دوم کمی سرم کشیده و وراد چنبر می کنیم، سپس ابتدا آسپیره کرده و اگر خون خارج شد محتویات سرنگ را به داخل چنبر بر میگردانیم. سپس ۱cc هپارین و ۴cc سرم را به همین روش وارد چنبر می کنیم.